Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

0

Ogłoszenie
Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale środowiska
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz § 6.1 i § 6.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 794)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i projektem planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego obejmującego powierzchnię 6 169,6 ha.

w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu ochrony w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244:

  1. W formie pisemnej.
  2. Ustnie do protokołu.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
    18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@pk.kielce.pl
    w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. O sposobie rozpatrzenia wniosków i uwag, wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie.

Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Udostępnij.

Dodaj komentarz